Σχεδιασμός - Στόχοι

 • Διαδικασία σχεδιασμού

 • Ανάλυση τωρινής κατάστασης - Δεδομένα στοιχεία έναρξης περιόδου

  • Ενδοεπιχειρησιακά δεδομένα

  • Εξωεπιχειρησιακά δεδομένα

  • SWOT Analysis 

 • Καθορισμός πολιτικής και αντικειμενικών στόχων

  • Πολιτική ποσότητας

  • Πολιτική ποιότητας

 •  10 κανόνες για να θέσετε τους στόχους σας