Προσλαμβάνοντας το κατάλληλο άτομο - Τεχνικές συνέντευξης & επιλογής

Προσλαμβάνοντας το κατάλληλο άτομο
- Τεχνικές συνέντευξης & επιλογής

 • Εισαγωγή στο Management

 • Διαδικασία Στελέχωσης

 • Η αξία του ανθρώπινου Κεφαλαίου

 • Κατανομή έργων - Ανάλυση Εργασίας

 • Ανεύρεση - Προσέλκυση υποψηφίων

 • Τεχνικές συνέντευξης & επιλογής

 • Απόρριψη ή επόμενο στάδιο

 • Διαδικασία αξιολόγησης υποψηφίου με χρήση διάφορων τεστ

 • Τελική απόφαση επιλογής

 • Παρουσίαση καριέρας

 • Στάδιο δοκιμασίας

 • Ο δωδεκάλογος του "καλού" συνεντευξιαστή