Περιστασιακή Ηγεσία (SITUATIONAL LEADERSHIP)

Η Θεωρία Της Κατά Περίσταση Ηγεσίας

Μετά από εκτεταμένη έρευνα έχει αναπτυχθεί μια θεωρία ηγεσίας που είναι χρήσιμη στους Μanagers, στο να διαγνώσουν τις απαιτήσεις της περιστάσεώς τους. Αυτή η θεωρία βασίζεται στο ποσοστό της κατεύθυνσης (συμπεριφορά εργασίας) και στο ποσοστό κοινωνικοσυναισθηματικής υποστήριξης (συμπεριφορά σχέσεως) πού πρέπει ο ηγέτης να παρέχει, λαμβανομένων υπόψη της συγκεκριμένης περιστάσεως και του "επιπέδου ωριμότητας" του υφισταμένου ή της ομάδας. 

Συμπεριφορά Εργασίας Και Συμπεριφορά Σχέσεως

 Σ' αυτές τις δύο διαστάσεις έχουν δοθεί διάφοροι τίτλοι, όπως από "αυτοκρατορικές" και "δημοκρατικές" ως "προσανατολισμένες προς τους υπαλλήλους" και  "προσανατολισμένες στην παραγωγή".