Οργάνωση - Προγραμματισμός

 • Οργάνωση

  • Οργανόγραμμα

  • Καταμερισμός καθηκόντων

  • Αξιολόγηση αποτελεσμάτων 

 • Τμήμα οργάνωσης των σύγχρονων επιχειρήσεων (οργάνωσε/συνδύασε/κατάρτισε/αυτοματοποίησε) 

  • Οργανοδιαγράμματα  

 • Διαχείριση κόπου (εργασίας) ανθρώπινου δυναμικού

  • Δημιουργία οργανωτικής δομής

  • Καθορισμός προσόντων - θέσεων εργασίας 

 • Διαχείριση χρόνου

 • Προγραμματισμός του χρόνου σύμφωνα με τους στόχους