Καθοδήγηση - Διεύθυνση

 • Εκπαίδευση συνεργατών

  • Προσυμβατική εκπαίδευση

  • Υποχρεωτική εκπαίδευση

  • Πρακτική εκπαίδευση στην αγορά

  • Εκπαιδευτικές μέθοδοι

 • Ηγεσία

  • Τι είναι Ηγεσία;

  • Ο ρόλος του Ηγέτη

  • Μοντέλο "Περισρασιακή Ηγεσία" (Key Blancard)

  • Μοντέλο Στυλ Ηγεσίας "Το διοικητικό Grid"

  • Καθοδήγηση και Ανάπτυξη συνεργατών

  • Feedback

 • Παρώθηση - Παρακίνηση

  • Σκοπός και σημασία της παρώθησης - παρακίνησης

  • Μοντέλο Maslow

  • Μοντέλο Hertzberg

  • Μοντέλο McGregor