Κλάδος Γενικής Αστικής Ευθύνης

 • Σκοπός και αντικείμενο καλύψεων

 • Νομικό πλαίσιο

 • Έννοιες και ορολογία του κλάδου Αστικής Ευθύνης 

 • Καλυπτόμενοι κίνδυνοι (προγράμματα) Γενικής Αστικής Ευθύνης

  • Εργοδότη

  • Επαγγελματική

  • Προϊόντος

  • Λειτουργίας χώρου

  • Κατασκευαστικών Έργων

  •  κ.λπ

 • Είδη καλυπτόμενων κινδύνων

 • Έκταση καλυπτόμενων κινδύνων

 • Εξαιρέσεις

 • Στοιχεία για Underwriting

 • Όρια κάλυψης και ευθύνης εταιρίας

 • Μέθοδοι τιμολόγησης

 • Σκοπός και αντικείμενο κάλυψης ανά καλυπτόμενο κίνδυνο (πρόγραμμα) Γενικής Αστικής Ευθύνης