Βασικές Ασφαλιστικές Γνώσεις & Αρχές

 • Ο Κίνδυνος

  • Έννοια και περιγραφή του κινδύνου

  • Διακρίσεις κινδύνων

  • Μέτρηση Των Κινδύνων

  • Μέθοδοι Αντιμετώπισης Του Κινδύνου

 • Ασφαλιστική Αξία

 • Ασφαλιστικό ποσό

 • Η Αποζημιωτική Αρχή

 • Συνασφάλιση

 • Διαδοχική Ασφάλιση

 • Διπλή Ασφάλιση

 • Υπασφάλιση

 • Υπερασφάλιση

 • Ασφάλιση σε πρώτο κίνδυνο

 • Ανοιχτή ασφάλιση

 • Απαλλαγές και τύποι απαλλαγών