Ασφαλίσεις κλάδου Πυρός

 • Σκοπός και αντικείμενο καλύψεων πυρός

 • Ορολογία

 • Καλυπτόμενοι κίνδυνοι

 • Εξαιρέσεις 

 • Συμπληρωματικές καλύψεις περιουσίας

 • Το πρώτο Underwriting

  • Έννοια Και Συγκέντρωση Στοιχείων Underwriting

  • Βασικές Αρχές Εκτίμησης Κινδύνου

  • Ασφαλιζόμενη Aξία

  • Συνυπάρχοντες Κίνδυνοι

  • Συνασφάλιση – Υπερασφάλιση – Υπασφάλιση

  • Εκπτώσεις Τιμολογίου Κλάδου Περιουσίας

 • Είδη ασφαλιστηρίου πυρός

 • Διαδικασία Έκδοσης Ασφαλιστηρίου

 • Διαδικασία Αποζημίωσης

 • Εμπορική διαχείριση του ασφαλισμένου πελάτη